1. Các từ ngữ liên quan đối với công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có 10 chương, gồm 213 điều, trong đó Công ty cổ phần chiếm 62 điều (từ điều 110 đến điều 171).

  1. Công ty cổ phần (Điều 110)

Công ty cổ phần là DN, trong đó: (a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (các thành viên góp vốn bằng cách mua CP); (b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; (c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp; (d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *